» انسان های بزرگ دو دل دارند :: ۱۳٩۳/٩/٥
» یکی رفت :: ۱۳٩۳/۸/٧
» پیامک :: ۱۳٩۳/٦/۱٦
» بهترین ها :: ۱۳٩۳/٤/۱٦
» کاش یک ماه هم بود که . . . :: ۱۳٩۳/٤/۱٦
» غمگین مباش.... :: ۱۳٩۳/٤/۱٦
» خدا :: ۱۳٩۳/٤/۳
» ایمانم نسوخته است :: ۱۳٩۳/۳/۳٠
» یادم باشد :: ۱۳٩۳/۳/۳٠
» جرم ماهم عاشقی است :: ۱۳٩۳/۳/۳٠
» خدا گوی :: ۱۳٩۳/۳/۳٠
» امتحانات تموم شد. :: ۱۳٩۳/۳/۳٠
» مادرم روزت مبارک :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» به یاد داشته باش :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» زندگی را باید احساس کرد :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» بیخیال دنیا :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» مطمئن باشی برمیگردی پیشم :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» فقط خوب باش ! :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» یکرنگ مثل زمستان :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» آدمیست دیگر :: ۱۳٩٢/٩/٢٤